Výhody magnetického separátoru ECS

 • Separace nemagnetických kovů na bázi vířivých proudů
 • Automatické čištění bez přerušení toku materiálu
 • Testování materiálu
 • Pro pásy od šířce od 500 do 2000 mm
 • Varianty se 4, 12, 24 nebo 40 póly
 • Centrické i excentrické uložení magnetického válce
 • Výroba separátoru na míru
 • Rozsáhlé opční příslušenství

Magnetické separátory neželezných kovů ECS / Eddy Current Separator

Eddy Current Separator ECS-C RAM

Separátor neželezných kovů ECS funguje na principu tzv. vířivých proudů. Odkud také pochází jeho převzaté označení „eddy current separator“. Velmi rychle rotující magnetické póly vytvářejí proměnlivé a relativně krátké magnetické pole, které po omezenou dobu zmagnetizuje každou vodivou částici nacházející se v jeho dosahu. Magnetická polarita takto zmagnetizovaných částic je stejná jako polarita magnetického pole vytvářeného rotorem separátoru. Proto jsou zmagnetizované materiály odpuzovány a automaticky vyhazovány z dopravníkového pásu.

Konstrukce separátoru neželezných kovů

Tento separátor se skládá až ze tří hlavních modulů.

Konstrukce separátoru neželezných kovů

 • Modul s magnetickým rotorem (1)
  Standardně dodávaným modulem je ten prostřední (1), který má v hnaném válci pásového dopravníku uložen magnetický rotor s extrémně silnými neodymovými magnety. Plášť rotoru, ve kterém se nachází indukční válec je vyroben ze speciálního nemagnetického materiálu s obsahem skelných vláken. Mezi volitelné příslušenství patří úvodní podávací modul (3a/3b) a závěrečný třídicí modul (2).
 • Podávací modul (3a/3b)
  Úvodní podávací modul zajišťuje jednak předčištění materiálu a také jeho správné a rovnoměrné rozprostření na dopravníkovém pásu separátoru. Toto je klíčovou podmínkou pro optimální úroveň separace zejména u středních a jemných materiálových frakcí. Úvodní modul tak bývá osazen např. magnetickým bubnem (3b) či magnetickým válcem nebo i magnetickou deskou nad dopravník pro zachycení feromagnetických částic anebo vibračním podavačem (3a).
 • Třídicí modul (2)
  Závěrečný třídicí modul zajišťuje komfortní rozdělení vytříděných materiálových frakcí. Jedná se o skříň s dělicí přepážkou, kterou lze buď osově, nebo v přednastavených rozestupech posunovat podle magnetických charakteristik právě tříděných materiálů. Je tak možné velmi přesně oddělovat zmagnetizované a nemagnetické části materiálu.

Kromě podávacího a třídícího modulu dodáváme jako volitelné příslušenství také ovládací skříň s PLC řídicím systémem, dotykovou obrazovkou atd.

Podmínky pro zajištění správné funkčnosti separátorů neželezných kovů

Vzhledem k tomu, že dosah magnetického pole u tohoto typu separátoru je poměrně krátký, je potřeba dbát na rozprostření co nejnižší vrstvy materiálu na dopravníkovém pásu separátoru. A to tak, aby přibližně výška materiálu na pásu odpovídala materiálové frakci a vytvářela jednolitou monovrstvu. Materiál by také měl na pás dopadat pokud možno v rozvolněném stavu. Toho všeho lze dosáhnout např. pomocí vibračního podavače nebo jinými speciálním prvky, zajišťujícími dobré rozprostření materiálu na pásu.

U verzí se centricky uloženým rotorem existuje vysoké riziko poškození pásu i samotného válce feromagnetickou částicí zachycenou magnetickým polem rotoru. Proto je zejména u centrických variant separátoru důsledně dbát na odseparování Fe částic před vstupem materiálu na dopravníkový pás. K separaci nežádoucích kovových částic použijte magnetický buben, válec, desku nebo jejich kombinaci

Jak o vás budeme pečovat?

Postaráme se o váš projekt od začátku až do konce. Objednávkou to u nás nekončí. Poskytneme vám plnou podporu po celou dobu používání separátoru.

1. Přijedeme

2. Zaměříme a navrhneme

3. Vyrobíme na míru

4. Nainstalujeme

5. Zprovozníme a zaškolíme

6. Poskytneme autorizovaný servis

Rozdělení materiálů dle vhodnosti k separaci

Obecně platí, že čím vyšší je elektrická vodivost a objem jednotlivých separovaných kusů, tím větší je vzdálenost, na kterou je materiál z tohoto separátoru odhazován. Proto jsou např. kousky hliníkových plechů snadněji separovatelné než krátké tenké drátky.

Dobře separovatelné materiály

Tyto separátory jsou ideální pro kontinuální automatickou separaci dobře vodivých lehkých neželezných kovů (jako měď, hliník, hořčík, stříbro atd.). S určitými omezeními jsou použitelné i pro třídění mosazných, zinkových, zlatých, kadmiových nebo cínových předmětů.

Materiály nevhodné pro separátor neželezných kovů

Naopak separátory na bázi vířivých proudů nelze použít pro separaci těžkých nebo špatně vodivých kovů (nerez, olovo, platina, titan apod.). Magnetické pole ovlivňuje jen minimálně nebo vůbec materiály s nízkou elektrickou vodivostí, a proto na konci dopravníku padají působením gravitace kolmo dolů.Vyrábíme dva typy separátorů neželezných kovů, které se zásadně liší způsobem uložení magnetického rotoru v dopravníkovém válci.

Hlavní vlastnosti separátoru ECS-C RAM s centricky uloženým rotorem

 • Frakce materiálu ECS-C RAMmalé kompaktní zařízení
 • váš materiál otestujeme na stejném zařízení, jaké vám následně dodáme
 • rychlá výměna pásu bez nutnosti nadzvednutí separátoru
 • hluboké magnetické pole
 • vysoká hodnota magnetické indukce na pásu
 • možnost zakoupení samostatného hnaného válce s magnetickým rotorem
 • regulovatelná rychlost pásu (až 3 m/s) umožňuje dosažení velmi vysokých zpracovatelských kapacit
 • maximální rychlost otáčení rotoru (6000 otáček/minutu) je zárukou spolehlivé separace neželezných kovů i o menších frakcích
 • vyrábíme v pracovních šířkách po 100 mm (od 500 do 2000 mm)
 • separátor je osazen pásem s vlnovcem k zabránění vypadávání materiálu z pásu a unašečem k zamezení poškození pásu a válce feromagnetickou částicí
 • možnost sjednání dlouhodobého autorizovaného servisu, který kromě zajištění bezproblémového chodu separátoru přináší i bonus v podobě výrazně nižší kupní ceny

Hlavní vlastnosti separátoru ECS-E BULL s excentricky uloženým rotorem

 • Frakce materiálu ECS-E BULL 12/24použití magnetických rotorů s různým pólováním (12 nebo 24) ve stejném separátoru (ECS-E BULL 12/24) výrazně zvyšuje jeho použitelnost
 • rychlá výměna pásu (do 9 minut – nejrychlejší ze všech konkurentů) bez nutnosti nadzvednutí zařízení (platí pro ECS-E BULL 12/24)
 • váš materiál otestujeme na stejném zařízení, jaké vám následně dodáme
 • vysoká hodnota magnetické indukce v místě kontaktu s materiálem (až 3100 G)
 • husté a jemné magnetické pole pro záchyt hrubších, středních (ECS-E BULL 12/24) až velmi jemných neželezných částic (ECS-E BULL 40)
 • plynule nastavitelný rozřazovací systém (ve dvou osách a dvou frakcí u ECS-E BULL 12/24) a ve dvou osách a třech frakcích (nekovová, těžká a lehká) u ECS-E BULL 40:
 • 10 let záruka na magnetické jádro
 • regulovatelná rychlost pásu (až 3 m/s) umožňuje dosažení velmi vysokých zpracovatelských kapacit
 • rozsáhlé spektrum magnetického pólování (až 40 pólů u ECS-E BULL 40), extrémně velký průměr magnetických válců (490 mm u ECS-E BULL 12/24 a 700 mm u ECS-E BULL 40) a regulovatelná frekvence otáčení rotoru (až 4000 ot./min.) umožňují separaci neželezných kovů v širokém frakčním spektru
 • vyrábíme v pracovních šířkách po 100 mm (od 500 do 2000 mm)
 • možnost sjednání dlouhodobého autorizovaného servisu, který kromě zajištění bezproblémového chodu separátoru přináší i bonus v podobě výrazně nižší kupní ceny
 • velký rozsah úhlového nastavení magnetického rotoru
 • Frakce materiálu ECS-e BULL 40možnost dokoupení samostatného hnaného válce s magnetickým rotorem s odlišným pólováním (12 nebo 24 pólů u varianty ECS-E BULL 12/24) k separaci různých frakcí na jediném zařízení
 • možnost fixace magnetického válce v polohách nejlépe vyhovujícím již dříve zpracovávaným materiálům
 • separátor je osazen pásem s vlnovcem k zabránění vypadávání materiálu z pásu a unašečem k zamezení poškození pásu a válce feromagnetickou částicí

ECS-C RAM

Provedení s centricky uloženým magnetickým rotorem se 4 póly. Při rychlosti okolo 3000 ot./min. je určen zejména k separaci větších a lehčích materiálových frakcí (např. separace hliníkových nápojových plechovek). V případě vysokofrekvenčního otáčení (6000 ot./min.) je dosahováno vysoké spolehlivosti separace i jemněji drcených materiálů.

VýrobekPočet pólůVelikost zachytitelných částic (od - do)Pracovní šířka (mm)Datová karta
ECS-C 500 RAM 4 od 50 mm 500 zobrazit PDF
ECS-C 600 RAM 4 od 50 mm 600 zobrazit PDF
ECS-C 800 RAM 4 od 50 mm 800 zobrazit PDF
ECS-C 1000 RAM 4 od 50 mm 1000 zobrazit PDF
ECS-C 1200 RAM 4 od 50 mm 1200 zobrazit PDF
ECS-C 1500 RAM 4 od 50 mm 1500 zobrazit PDF
ECS-C 1800 RAM 4 od 50 mm 1800 zobrazit PDF
ECS-C 2000 RAM 4 od 50 mm 4000 zobrazit PDF

ECS-E BULL 12/24

Provedení s excentricky uloženým magnetickým rotorem buď se 12, nebo 24 magnetickými póly. Pouhou výměnou hnaného válce za válec s odlišným počtem pólů zásadně změníte třídící vlastnosti separátoru. Pomocí jediného separátoru lze třídit materiály o značně rozdílných frakcích. Pořídíte si pouze druhý hnaný válec s jinak pólovaným magnetickým rotorem bez nutnosti zakoupení celého nového separátoru.

ECS-E BULL 12 s rotorem se 12 magnetickými póly je určen pro střední materiálovou frakci (od 20 do 200 mm) a ECS-E BULL 24 s 24pólovým rotorem se používá pro čištění materiálů jemnější střední frakce (od 5 do 25 mm).

Typickými aplikačními oblastmi jsou drcený odpad z domácností, plastová a gumová drť, drcený elektroodpad, dřevný a kompostní materiál, biomasa, automobilová drť, slévárenský písek a drcená slévárenská struska, odstranění hliníkových zátek a prstenců z drceného skla, separace neželezných kovů z alternativních paliv pro cementárny a elektrárny, čištění hrubší strusky ze spaloven, použití při demoličních pracích atd.

ECS-E BULL 40

Provedení s excentricky uloženým magnetickým rotorem se 40 magnetickými póly. Je vhodný k separaci velmi jemných materiálů o frakci už v řádu několika milimetrů (jemná struska a jemný popílek ze spaloven, jemná automobilová drť, zpracování jemné hliníkové strusky (vznikající při tavení hliníkového šrotu), jemně drcený elektroodpad).V jakých průmyslových odvětvích se uplatní magnetický separátor nemagnetických kovů?

Nahoru