Vícestupňový magnetický separátor VMSV

Permanentní vícestupňový magnetický separátor osazený extra silnými magnetickými válci slouží k nepřetržité a automatické separaci i velmi malých a slabě magnetických částic (např. magnetická nerezová ocel nebo i některé druhy paramagnetických minerálů).

Tento výjimečně výkonný magnetický separátor se skládá z vibračního podavače (verze VMSV) nebo podávacího válce (verze VMSV EKO) a z několika dvojic nad sebou umístěných válců. Jeden válec z této dvojice je vždy hnací – magnetický (nabízíme ho ve verzi VMSV s regulací rychlosti otáčení dle charakteru čištěného materiálu a provozních potřeb) a druhý hnaný – nemagnetický. Tyto dvojice válců jsou navzájem propojené velmi tenkým, ale extrémně odolným dopravníkovým pásem z kevlaru nebo skloteflonu (k dispozici i v nelepivé úpravě).

Po rozvolnění materiálu pomocí vibračního podavače (nebo podávacího válce) dopadá materiál na pás vícestupňového válce, přičemž kovové nečistoty jsou zachyceny magnetickým polem válce a vyneseny až za jeho osu do výsypného potrubí. Vyčištěný materiál (tedy nemagnetické částice) odpadne působením gravitace na pod ním umístěný další dopravníkový pás, kde se separační proces stejným způsobem opakuje (poloha rozdělovače proudu magnetického a nemagnetického materiálu je úhlově i osově stavitelná). Magnetické pole u magnetického válce dosahuje výšky maximálně asi 10 mm, a proto je vhodné, aby výška materiálu přepravovaného na pásu nepřesáhla 5 mm (pro dosažení nejvyšší účinnosti doporučujeme výšku 2 mm).

Nedílnou součástí tohoto speciálního magnetického separátoru je i integrovaný vibračním podavač s násypkou, jejíž rozměry přesně odpovídají šířce dopravníkového pásu. Pomocí regulátoru vibrací (u VMSV) nebo otáček podávacího válce (u VMSV EKO) lze pak přednastavit optimální dávkování materiálu na dopravníkový pás. Vícestupňový magnetický separátor je též osazen inteligentními čidly, která zajišťují bezpečnost a plynulost provozu. Při otevření kteréhokoliv inspekčního otvoru za chodu zařízení dojde k okamžitému vypnutí stroje. Čidlo naplnění se pak stará o dodržení bezpečné výšky hladiny materiálu v separátoru (aby nedošlo k jeho ucpání odseparovanými nečistotami v případě zablokování nebo zaplnění výsypného otvoru pro odseparované kovové částice).

Vícestupňový magnetický válec VMSV je vybaven zařízením pro jednoduché nastavení optimálního napnutí dopravníkového pásu. Navíc je každý motor hnacího válce VMSV opatřen měničem rychlosti, takže je možno u každého pásu samostatně nastavit jeho pohyb dle okamžité potřeby.

Permanentní vícestupňový magnetický separátor osazený extra silnými magnetickými válci je určen pro nejnáročnější průmyslové klienty, požadující odseparování i těch nejjemnějších feromagnetických nečistot. (v případě použití extrémně tenkých dopravníkových pásů z kevlaru nebo skloteflonu by maximální velikost částic, které se dostávají do kontaktu s tímto separátorem, neměla překročit 5 mm. Větší částice by totiž mohly tenké dopravníkové pásy velmi rychle poškodit, Proto je třeba při větších frakcích kovových kontaminantů předřadit před vícestupňový válec zařízení na odseparování hrubších magnetických nečistot, např. magnetický buben nebo použít silnější dopravníkové pásy. Zesílené pásy však bohužel snižují magnetickou účinnost tohoto speciálního separátoru).

Díky jakosti materiálů použitých při výrobě magnetického válce (sestava extra silných NdFeB magnetů v kombinaci se speciálními ocelovými podložkami, velmi tenký a přitom vysoce odolný kevlarový či skloteflonový dopravníkový pás) je schopen tento špičkový separátor dosáhnout magnetické indukce až 21 000 gaussů. To je hodnota, kterou se až doposud pyšnily pouze elektromagnetické separátory.

Na druhé straně je třeba mít na paměti, že z pohledu praktického využití magnetického válce není až tak důležitá hodnota dosahované magnetické indukce, ale především hustota magnetických pólů, protože VMSV se často aplikuje pro zachycení malých feromagnetických částic. Pokud by vzdálenosti mezi magnetickými póly byly příliš velké (za účelem dosažení maximální magnetické indukce), tak by takto vytvářené velmi silné magnetické pole bylo pro zachycení drobných kontaminantů nevyužitelné, protože ty by proklouzávaly mezi příliš vzdálenými magnetickými póly. Proto se tedy v kombinaci s velmi hustým pólováním optimální hodnota magnetické indukce na povrchu válce pohybuje okolo 11 000 gaussů (pro dosažení maximálního záchytu i velmi malých feromagnetických částic).

Permanentní vícestupňový magnetický separátor nachází uplatnění zejména v potravinářství (např. při finálním dočištění masokostní moučky či soli ze solných dolů) a ve farmaceutickém průmyslu, při recyklaci elektrošrotu (např. při odstraňování nežádoucí slabě magnetických nerezových příměsí), slévárenství (čištění slévárenských písků), ve sklářském a keramickém průmyslu (separace nežádoucích magnetických příměsí z křemenných a sklářských písků, kaolínu, vápence, jílu).

Dále v chemickém průmyslu (čištění pigmentů), při výrobě refrakčních materiálů (čištění refrakčních materiálů, šamotu, abraziv apod.) a také při těžbě a zpracování nerostných surovin a minerálů (klasická je aplikace při obohacování a čištění živců, manganu, pegmatitu, bauxitu, magnezitu, titanu, staurolitu, hematitu, barytu, bentonitu, potaše, křemene, diamantů, vzácných zemin např. bóru, zlata, skandia, železné rudy, talku, zirkonu a mnoha dalších).

MODELOVÉ ŘADY VMSV

Vícestupňový válec vyrábíme ve dvou modelových řadách, standardní a ekonomické, abychom dokázali vykrýt potřeby a požadavky co nejširšího spektra zákazníků. Současně tak mají naši klienti zaručeno, že obdrží výrobek v parametrech, které přesně odpovídají jejich potřebám, a že si zbytečně nebudou připlácet za nadhodnotu, která je pro jejich konkrétní aplikaci zbytečná.

Řada VMSV

Jde o standardní řadu určenou pro nejnáročnější aplikace. Výhodou této řady je její modulární uspořádání, kdy je v samostatném modulu umístěna dvojice válců (jeden válec z této dvojice je vždy hnací a druhý hnaný; tyto dvojice válců jsou navzájem propojené dopravníkovým pásem). Díky modulárnímu uspořádání je možno dle potřeby jednotlivé moduly stavět na sebe a dosáhnout tak pomocí až pětistupňové verze tohoto separátoru extrémně vysoké finální čistoty. Navíc díky velkým průměrům magnetických válců je materiál delší dobu v kontaktu s magnetickým polem, což má opět velmi pozitivní dopad jak na účinnost separace, tak i na kapacitu zařízení. Standardní verze VMSV je výsledkem několikaletého výzkumu v oblasti extrémně náročných magnetických aplikací a ohlasy klientů na tento výrobek jsou vysoce pozitivní. Na druhé straně má větší průměr válců a modulární uspořádání bohužel za následek vyšší zástavnou výšku této speciální varianty (kvůli ní může být umístění separátoru v nižších výrobních halách problematické). Také je nutno mít na paměti, že kromě vyšší pořizovací ceny tohoto vysoce sofistikovaného zařízení musí klient též počítat s vynaložením dalších nákladů na vybudování odpovídajícího obslužného zázemí, schodiště popř. zavěšení celého zařízení.

Řada VMSV EKO

Jde o ekonomickou variantu VMSV, která umožňuje využití výjimečných vlastností vícestupňového magnetického válce i těm klientům, kteří by jinak standardní verzi nemohli použít z prostorových, finančních či časových důvodů. VMSV EKO se skládá ze tří párů válců (opět i zde je jeden válec ze dvojice hnací a druhý hnaný; tyto dvojice válců jsou navzájem propojené dopravníkovým pásem). Nicméně v tomto případě jsou dvojice válců sestupně (kaskádovitě) umístěny společně v jediné skříni.
U verze EKO byl vibrační podavač nahrazen podávacím válcem, zmenšily se průměry magnetických válců a jejich počet byl zredukován na maximálně tři. Materiál je tedy po kratší dobu v kontaktu s magnetickým polem a tudíž účinnost magnetické separace je o něco nižší.
Na druhé straně tímto uspořádáním výrazně poklesla celková zástavná výška separátoru, značně se snížila jeho hmotnost i celkové rozměry (zařízení lze tedy z určitého pohledu považovat i za mobilní), odpadla nutnost nákladné a časově náročné obestavby a došlo též k podstatnému snížení prodejní ceny.

   

 

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):